Projekt: Certyfikowany Instalator OZE na Mazowszu

Strona Główna / Projekt: Certyfikowany Instalator OZE na Mazowszu

Nr umowy: RPMA.10.03.04-14-9878/17
Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 – Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

Grupa docelowa:
120 osób w wieku powyżej 18 roku życia z województwa mazowieckiego , w szczególności osoby
zamieszkujące obszary wiejskie (klas. 3 DEGURBA) oraz osoby w wieku 50+ i/lub z wykształceniem na poziomie
ISCED 3 włącznie, które zamieszkują woj. mazowieckie w rozumieniu KC.

Projekt skierowany jest dla osób zamieszkujących poniższe powiaty:
• ciechanowski;
• płocki;
• ostrołęcki;
• siedlecki;
• radomski;

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 120 osób dorosłych powyżej 18 roku życia z woj. mazowieckiego, w szczególności osób zamieszkujących tereny wiejskie zgłaszające się z własnej inicjatywy wyrażające chęć podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym na instalatora instalacji fotowoltaicznych lub instalatora pomp ciepła zakończonym egzaminem w UDT potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych do 30.06.2020r.

W ramach projektu oferujemy:

 •  udział w szkoleniu w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce;
 •  certyfikat autoryzowanego montera przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
 •  zaświadczenie UDT o ukończeniu szkolenia pozwalające przystąpić do egzaminu państwowego celem
  uzyskania uprawnień montera;
 •  udział w egzaminie państwowym w oddziale UDT;
 •  materiały szkoleniowe;
 •  catering w trakcie zajęć;
 •  dostęp do oprogramowania do projektowania;

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Oświadczenie uczestnika RODO;
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 • Umowa szkoleniowa w ramach projektu;
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie;