Projekt: „Zostań certyfikowanym instalatorem odnawialnych źródeł energii” – województwo podkarpackie

Strona Główna / Projekt: „Zostań certyfikowanym instalatorem odnawialnych źródeł energii” – województwo podkarpackie

Nr umowy: RPPK.09.05.00-18-0033/17-01
Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie
9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 do 30.09.2019

Grupa docelowa:
Wsparciem w projekcie objętych zostanie 150 osób dorosłych z województwa podkarpackiego, zgłaszające z
własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, tj. o
niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie do ISCED3 włącznie)( min. 60%UP, 90 osób) i osoby
powyżej 50 roku życia min. 30%, tj. (45osób ), które zamieszkują województwo podkarpackie (w rozum. KC).

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 150 osób dorosłych z województwa
podkarpackiego, w szczególności osób z grup najbardziej potrzebujących, tj. o niskich kwalifikacjach (z
wykształceniem na poziomie do ISCED3 włącznie –min. 60% uczestników projektu, osób powyżej 50 roku życia
min. 30% uczestników projektu, poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym na instalatora instalacji

fotowoltaicznych zakończonym egzaminem w Urzędzie Dozoru Technicznego potwierdzającym uzyskanie
kwalifikacji zawodowych na Certyfikowanego Montera Systemów Fotowoltaicznych.

W ramach projektu oferujemy:

 •  udział w szkoleniu w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce;
 •  certyfikat autoryzowanego montera przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
 •  zaświadczenie UDT o ukończeniu szkolenia pozwalające przystąpić do egzaminu państwowego celem
  uzyskania uprawnień montera;
 •  udział w egzaminie państwowym w oddziale UDT;
 •  materiały szkoleniowe;
 •  catering w trakcie zajęć;
 •  dostęp do oprogramowania do projektowania;

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania :

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Oświadczenie uczestnika RODO;
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 • Umowa szkoleniowa w ramach projektu;
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie;