Projekt: „Zostań certyfikowanym instalatorem odnawialnych źródeł energii” – województwo pomorskie

Strona Główna / Projekt: „Zostań certyfikowanym instalatorem odnawialnych źródeł energii” – województwo pomorskie

Nr umowy: RPPM.05.05.00-22-0047/16-00

Okres realizacji projektu: od 01.06.2017 do 31.03.2020

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne.
Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa:
Wsparciem w projekcie objętych zostanie 300 osób (4K i 296M) w wieku dorosłym z woj. pomorskiego, które z
własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji
zawodowych, w szczególności osoby w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach poprzez szkolenia
zawodowe.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 300 osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej (4K i
296M) z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub

podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji zawodowych w szczególności os. z grup najbardziej potrzebujących,
tj. w wieku 25 i więcej min. 80%, tj. 240 os. (2K i 238M) z czego o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na
poziomie do ISCED3 włącznie –min. 40% UP (tj. 96 os.1K, 95M), poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym
na instalatora instalacji fotowoltaicznych/instalatora pomp ciepła zakończonym egz. w Urzędzie Dozoru
Technicznego potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych do 31.03.2020 r.

W ramach projektu oferujemy:

 •  udział w szkoleniu w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce;
 •  certyfikat autoryzowanego montera przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
 •  zaświadczenie UDT o ukończeniu szkolenia pozwalające przystąpić do egzaminu państwowego celem
  uzyskania uprawnień montera;
 •  udział w egzaminie państwowym w oddziale UDT;
 •  materiały szkoleniowe;
 •  catering w trakcie zajęć;
 •  dostęp do oprogramowania do projektowania;

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Oświadczenie uczestnika RODO;
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 • Umowa szkoleniowa w ramach projektu;
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie;