Szkolenia AUDYT ENERGETYCZNY

Strona Główna / Szkolenia AUDYT ENERGETYCZNY

Szkolenie z zakresu rozwiązań efektywnych energetycznie z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji

Ocena szkolenia: 4.8/5

Na podstawie niezależnej opinii klientów BUR

Celem szkolenia jest nabycie bądź usystematyzowanie przez uczestnika wiedzy z zakresu wykonywania audytów efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii w oparciu o ustawę o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Szkolenie jest również dedykowane inwestorom ubiegającym się o świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty).

Dzień 1 - AUDYT ENERGETYCZNY:

NORMY PRAWNE - UŻYTKOWANIE ENERGII I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDOWNICTWIE I PRZEMYŚLE

 

1. Otoczenie prawne polski jako członka Unii Europejskiej jako narzędzie przymusu poprawy efektywności energetycznej

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UEz dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE;
 • Sposób wykonania audytu energetycznego zgodnego z ustawą o efektywności energetycznej jest zgodne z EED;
 • Struktura formalna audytu zgodna z norma EN-PN 16247-1, 2, 3, 4.

 

2. Użytkowanie energii i oszczędność energii
2.1. Przykłady przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną

 • budowa własnych źródeł energii użytecznych czyli posiadanie własnych mocy wytwórczych bazujących na paliwach;
 • wykorzystanie ciepła odpadowego nisko temperaturowego w zakresie od +70 do +120 oc, do produkcji energii elektrycznej lub wody lodowej;
 • optymalizacja istniejących systemów produkcji chłodu, ciepła na cele wentylacyjne i grzewcze;
 • Free Cooling czyli wykorzystanie chłodu powietrza atmosferycznego do wsparcia procesów chłodniczych;
 • ograniczenie pobieranej energii czynnej przez zmniejszenie poziomu zakłóceń w elektroenergetycznych sieciach zakładowych.

 

2.3. Przykłady realizacji wspartych dotacjami

 

Dzień 2 - ZARZĄDCA ENERGIĄ:

KIEROWANIE GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ I POMIAR ZUŻYWANYCH I PRODUKOWANYCH ENERGII

 • Audyt efektywności energetycznej w świetle Ustawy o efektywności energetycznej
  zasady funkcjonowania systemu „białych certyfikatów”;
 • obszary i zasady przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej;
 • przygotowanie firmy do audytu efektywności energetycznej;
 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wraz z późniejszymi zmianami – cel, podstawy funkcjonowania systemu „białych certyfikatów”, istotne pojęcia związane z efektywnością energetyczną;
 • zasady przyznawania świadectw efektywności energetycznej – kto może ubiegać się, jakie kryteria powinien spełniać, ile można zyskać;
 • lista przedsięwzięć podlegających wsparciu na podstawie obwieszczenia ministra gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • omówienie przykładów przedsięwzięć za które uzyskano białe certyfikaty, na bazie opublikowanych kart audytów;
 • wymagania dotyczące audytów efektywności energetycznej – wymagania formalne: zakres, rodzaje audytów i ich weryfikacja;
 • inwentaryzacja energetyczna jako narzędzie identyfikacji obszarów poszukiwania już uzyskiwanych oszczędności w przedsiębiorstwie;
 • jak przygotować zakład przemysłowy do permanentnego wdrażania przedsięwzięć oprawiających efektywność energetyczną - obieg Deminga;
  system zarządzania energią ISO 50001 w świetle ustawy o efektywności energetycznej.

 

2. Krajowy standard kompetencji zawodowych - Zarządca Energią

 • nowy zawód: Zarządca Energią (kod 214932 wg Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych);
 • przedstawianie trzech podstawowych systemów sieciowych, dostaw nośników energetycznych do odbiorcy końcowego;
 • Krajowy System Elektroenergetyczny - KSE. Omówienie podstawowych możliwości i ograniczeń w rozwoju ruchu prosumenckiego;
 • Krajowa Sieć Przesyłu Gazu. Omówienie szans rozwoju energetyki wykorzystującej najbardziej ekologiczne paliwo kopalne;
 • problemy z teoretycznym wyliczeniem realnych charakterystyk energetycznych budynków;
 • omówienie niektórych technik naliczania dodatkowych i niechcianych opłat za dostawę nośników energetycznych;
  budynek plus energetyczny;
 • smart grid szansą na opanowanie chaosu prosumenckiego wewnątrz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;
  kogeneracja w skali makro i mikro;
 • produkcja chłodu z ciepła sieciowego i z kolektorów termicznych;
  fotowoltaika przydomowa i parkingowa;
 • system zarządzania energią szansą opanowania obiektu zasilanego z wielu źródeł energii
 • Nie święci garnki lepią - droga dojścia do kompetencji zawodowych Zarządcy Energią.

 

Dzień 3 - OCHRONA CIEPLNA BUDYNKÓW I TERMOMODERNIZACJA PODSTAWY TERMOGRAFII:

1. Historia techniki podczerwieni

 • urządzenia techniki podczerwieni;
 • podział promieniowania, widmo elektromagnetyczne.

 

2. Podstawowe pojęcia i prawa wykorzystywane w termografii

 • termowizja, termografia;
 • efekt wymiany ciepła;
 • promieniowanie cieplne;
 • egzytancja i luminancja elektryczna;
 • promieniowanie ciała czarnego;
 • prawo Plancka;
 • prawo przesunięć Wiena;
 • prawo Stefana-Boltzmanna;
 • prawo Lamberta;
 • promieniowanie obiektów rzeczywistych;
 • emisyjność.

 

3. Budowa i zastosowanie kamer termograficznych

 • budowa kamery termowizyjnej;
 • detektory promieniowania podczerwonego;
 • parametry metrologiczne dekoderów podczerwieni;
 • obiektywy kamer termowizyjnych;
 • urządzenia chłodzące detektory podczerwieni;
 • zasada działania i rodzaje kamer;
 • powstawanie termogramów w kamerach z detektorami fpa;
 • podstawowe parametry i wzorcowanie kamer;
 • przegląd dostępnego na rynku sprzętu;
 • interfejsy stosowane w termografii i termowizji;
 • przegląd oprogramowania do obróbki termogramów.

 

4. Przykładowe zastosowania termowizji

 • termowizja w budownictwie i źródła jej finansowania;
 • problemy z oknami;
 • mostki cieplne przyczyną znacznych strat ciepła;
 • lokalizowanie źródeł zawilgocenia ścian i stropów;
 • lokalizowanie strat ciepła z pomocą termowizji;
 • lokalizowanie przebiegu ogrzewania podłogowego;
 • infiltracja zimnego powietrza przez nieszczelności z określeniem kierunku przepływu powietrza;
  energooszczędność a pleśń w budynkach.

 

5. Przegląd instalacji elektrycznej w budynkach
6. Wykrywanie miejsc awarii instalacji wodnych

 • termowizja w elektroenergetyce;
 • termowizja w energetyce;
 • termowizja w zastosowaniach przemysłowych;
 • termowizja w chłodnictwie.

 

7. Termowizja w nauce i technice;
8. Termowizja w weterynarii;
9. Termowizja w medycynie;
10. Termowizja w wojsku;
11. Podstawowe zasady wykonywania termogramów i ich obróbka.

 

Dzień 4 - WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA:

System wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w przykładach

Podstawowe pojęcia z zakresu Prawa energetycznego i przepisów związanych z kogeneracją
Warunki formalno-prawne prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji i odnawialnych źródeł energii

 • Promesa koncesji na wytwarzanie energii i ocena „efektu zachęty”;
 • Koncesja na wytwarzanie energii;
 • Przykłady dokumentów;
 • Rejestry podmiotów wytwarzających energię elektryczną;

 

Systemy wsparcia wytwarzania energii wysokosprawnej kogeneracji

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
 • Ogólne zasady nowych systemów wsparcia;
 • Aukcje CHP - zasady uczestnictwa;
 • Premia gwarantowana;
 • Obowiązki informacyjne wytwórców energii i uprawnienia kontrolne Prezesa URE;
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w kontekście źródeł wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji;
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – rodzaje przedsięwzięć związanych z kogeneracją z przykładami.

 

Dzień 5 - WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA:

Omówienie przykładów pracujących w Polsce instalacji wysokosprawnej kogeneracji. Ocena praktyczna zastosowania wysokosprawnej kogeneracji

 

1. Technologie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji:

 • przykłady istniejących instalacji;
 • pozostałe technologie;

 

2. Wymagania formalne jednostki kogeneracji:

 • zakres danych i obliczeń parametrów technicznych jednostki kogeneracji;
 • audyt wstępny – zakres wymaganych danych, przygotowanie dokumentów, kryteria oceny;
 • audyt roczny – sprawozdanie roczne, wymagania, procedury, dokumenty, przygotowanie jednostki do audytu, kryteria oceny;

 

3. Wymagania techniczne jednostki kogeneracji:

 • wymagania wynikające z rozporządzenia „technicznego”;
 • wymagania metrologiczne jednostki kogeneracji.

Szkolenia prowadzą specjaliści w dziedzinie efektywnego zarządzania energią – audytorzy energetyczni z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Rzeszów, Gdańsk

Opiekun szkolenia: Aleksandra Słupek
Telefon kontaktowy bezpośredni: 795 114 089
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: aj@on-eco.pl

 • ukończenie szkolenia jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu;
 • bezpłatna konsultacja do 7 dni po zakończeniu szkolenia;
 • materiały szkoleniowe;

Usługę szkoleniową można dofinansować w ramach:

Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS:

 • 100 % dotacji kosztów szkolenia dla pracodawców i pracowników mikroprzedsiębiorstw;
 • 80 % dotacji kosztów szkolenia dla pracodawców i pracowników MŚP.

 

Bazy Usług Rozwojowych:
Dofinasowanie od 60 % do 90 % w zależności od rejonu i operatora dla osób pracujących oraz bezrobotnych;
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9681

Bon szkoleniowy:
100 % dotacji tylko i wyłącznie dla osób bezrobotnych.

Rozwój działalności/ startup:
100 % dotacji dla osób zainteresowanych otworzeniem działalności.

Szczegółów dotyczących możliwości dofinasowania szkolenia udziela:
Opiekun szkolenia: Aleksandra Słupek
Telefon kontaktowy bezpośredni : 795 114 089
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: aj@on-eco.pl

  Nazwa szkolenia: Szkolenie z zakresu rozwiązań efektywnych energetycznie z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji