Szkolenia RACHUNKOWOŚĆ/KSIĘGOWOŚĆ

Strona Główna / Szkolenia RACHUNKOWOŚĆ/KSIĘGOWOŚĆ

Szkolenia RACHUNKOWOŚĆ/KSIĘGOWOŚĆ

Ocena szkolenia: 4.8/5

Na podstawie niezależnej opinii klientów BUR

Kurs adresowany jest dla pracowników działów finansowych i księgowości przedsiębiorstw
i instytucji, a także osób prowadzących biura rachunkowe i ich pracowników jak również
przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek działalność gospodarczą.

Dzień 1 - RACHUNKOWOŚĆ

 

Podmiot, przedmiot oraz zasady rachunkowości

 • Pojęcie rachunkowości;
 • Stosowanie rachunkowości w praktyce gospodarczej;

 

Aktywa trwałe jako składnik majątku jednostki

 • Kategoria środka trwałego w rachunkowości;
 • Wartości niematerialne i prawne;

 

Aktywa obrotowe jako składnik majątku jednostki

 • Majątek obrotowy w rachunkowości;

 

Dzień 2 - RACHUNKOWOŚĆ

 

Źródła finansowania majątku i ich klasyfikacja

 • Rodzaje środków finansujących majątek przedsiębiorstwa;

 

Pojęcie kosztów w rachunkowości

 • Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym;
 • Wynagrodzenia jako przykład kosztu rodzajowego;
 • Koszty ujmowane na kontach zespołu 7;

 

Pojęcie przychodów w rachunkowości

 • Klasyfikacja i ujmowanie przychodów w księgach rachunkowych;

 

Bilans jako element sprawozdania finansowego

 • Bilans dokumentem odzwierciedlającym finansową sytuację jednostki;

 

Dzień 3 - RACHUNKOWOŚĆ

 

Rachunek zysków i strat

 • Obliczanie zysku/straty;

 

Sprawozdanie finansowe

 • Istota i konstrukcja sprawozdania finansowego;

 

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania firmą

 • Pojęcie i wybrane instrumenty analizy finansowej;

 

Dzień 4 - PODATKI POŚREDNIE:PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług

 • Ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce;
 • Zakres  opodatkowania VAT;
 • Moment powstania obowiązku podatkowego;
 • Podstawa opodatkowania;
 • Odwrotne obciążenie – szczególna zasada rozliczania podatku należnego;
 • Dokumentowanie sprzedaży – faktury;
 • Kasy rejestrujące - „kasy fiskalne”;

 

Wysokość opodatkowania oraz zwolnienia przedmiotowe występujące w polskim systemie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług.

Solidarna odpowiedzialność nabywcy po wprowadzeniu zmian z zakresu obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 

Prawo skorygowania podatku należnego i obowiązek korekty podatku naliczonego - ulga na złe długi: 

 • Stawki podatku VAT;
 • Zwolnienia przedmiotowe z VAT;
 • Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy;
 • Ulga na złe długi w podatku VAT;

 

Dzień 5 -PODATKI POŚREDNIE:PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 

Odliczanie podatku naliczonego;

Sankcja VAT – aktualne przepisy, interpretacje i orzecznictwo;

Ryzyka związane z zakwestionowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego

 • Zasady odliczania podatku naliczonego;
 • Korekta podatku naliczonego -  roczna, pięcioletnia , dziesięcioletnia;
 • Zasady odliczania podatku naliczonego w przypadku wydatków związanych z samochodami;
 • Modyfikacja zasad odliczenia podatku VAT naliczonego przy WNT oraz odwrotnym obciążeniu w transakcjach zagranicznych;
 • Odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi;
 • Termin odliczenia podatku naliczonego – zasada ogólna;
 • Wyjątki od zasady ogólnej w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego;
 • Wyłączenia z prawa do odliczenia – art. 88 ustawy o VAT;
 • Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy, zasada zachowania należytej staranności;
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – sankcja;

 

Transakcje transgraniczne,obrót towarowy pozawspólnotowy

 • Aktualna problematyka: praktyczne przykłady, kazusy;
 • Interpretacje podatkowe KAS;
 • Orzecznictwo Sądów administracyjnych;
 • Orzecznictwo ETS/TSUE;
 • Podstawowe pojęcia i  regulacje prawne krajowe i unijne dotyczące rozliczania transakcji międzynarodowych:
 • podatnik VAT, podatnik podatku od wartości dodanej, podatnik podatku o podobnym charakterze;
 • określenie miejsca dostawy towarów; - jak właściwie ustalić miejsce opodatkowania dostaw towarów;
 • określenie miejsca świadczenia usług – podstawowa zasada ; - regulacje krajowe art. 28a – 28o a orzecznictwo TSUE;
 • miejsce świadczenia oraz miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami;
 • inne usługi, dla których miejsce świadczenia usługi określane jest w sposób szczególny;
 • pojęcie importu usług - warunki jakie muszą być spełnione, by zachodził import usług;

 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów;

 

Dzień 6 - PODATKI POŚREDNIE:PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Transakcje transgraniczne

Obrót towarowy pozawspólnotowy

 1. I. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
 2. Obrót towarowy poza wspólnotowy:
 1. Eksport towarów;
 2. Import towarów;

 

OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE Z ZAKRESU PODATKU VAT, JPK_VAT, OBOWIĄZKI    REJESTRACYJNE. PODATEK VAT A INNE PODATKI. OBOWIĄZKI ROCZNE ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

 1. Zastąpienie deklaracji rozszerzonymi plikami JPK_VAT – zmiany od 1 kwietnia 2020 r.;
 2. Obowiązki podatnika w zakresie rejestracji dla potrzeb rozliczania podatku VAT;
 3. Obowiązki roczne związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług;
 4. Powiązania VAT z innymi podatkami;
 5. Kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa – różnice;
 6. Mechanizmu podzielonej płatności (splitpayment);
 7. Biała lista -  elektroniczny wykaz podatników VAT;

 

 1. Mechanizmu podzielonej płatności (splitpayment) od 1 listopada 2019 r.;

Mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym – zmiany od 1 listopada 2019 r.;

 

 1. Nowy elektroniczny wykaz podatników VAT od 1 września 2019 r.;

 

III. Nowa matryca stawek VAT;

 1. Kasy online - nowe regulacje;
 2. Od 1 września 2019 r. na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  wchodzą w życie istotne zmiany w rozliczaniu podatku VAT. (Dz.U.2019.1520).

 

Dzień 7 - CIT, PIT, PODATEK U ŹRÓDŁA

CIT – przychody podatkowe i sposób ich rozliczania, koszty uzyskania przychodów, ustalenie podstawy opodatkowania – zeznanie roczne

 • Podmiot opodatkowania;
 • Przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów;
 • Podmioty powiązane;
 • Przychody z udziałach w zyskach kapitałowych (art. 7 ustawy o CIT);
 • Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne, moment potrącenia kosztu w czasie;
 • Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne, moment potrącenia kosztu w czasie;
 • Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne, moment potrącenia kosztu w czasie;
 • Podstawa opodatkowania i wysokość podatku;

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych;

Podmiot i przedmiot opodatkowania

 • Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej;
 • Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Koszty uzyskania przychodów;
 • Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania;
 • Dochód a podstawa obliczenia podatku;

 

Zaliczki i roczne rozliczenie podatku;

 

Dzień 8– CIT, PIT, PODATEK U ŹRÓDŁA

Zryczałtowane formy opodatkowania. 

Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych.

Zakład pracy jako płatnik podatków dochodowych.

Podatek u źródła.

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • Karta podatkowa;
 • Wybrane koszty nie stanowiące kosztów podatkowych (art. 16 ustawy o CIT);
 • Koszty używanych samochodów osobowych od 1 stycznia 2019r.;
 • Podatek VAT jako koszt podatkowy;
 • Zakład pracy jako płatnik podatków dochodowych;
 • Podatek u źródła – ogólne zasady związane z poborem podatku u źródła;
 • Podatek u źródła od umów z tytułu działalności wykonywanej osobiście;
 • Opodatkowanie oraz zwolnienie z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych;
 • Dywidendy w ustawach o podatku dochodowym oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Usługi niematerialne a podatek u źródła;

MODUŁ I RACHUNKOWOŚĆ

Dzień 1 - PODMIOT, PRZEDMIOT ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pojęcie rachunkowości

 • definicja rachunkowości jako systemu ewidencji gospodarczej i podstawy prawne jej funkcjonowania;
 • przedmiot i zakres rachunkowości oraz podmioty ją stosujące;
 • podstawowe kategorie w rachunkowości, jej główne cele oraz odmiany;
 • zasady rządzące rachunkowością.

 

Stosowanie rachunkowości w praktyce gospodarczej

 • pojęcie konta księgowego jako narzędzia bieżącej ewidencji, jego stałe elementy, czynności związane z jego funkcjonowaniem, rodzaje sald oraz kryteria klasyfikacji kont według rodzajów (bilansowe/wynikowe; syntetyczne/analityczne);
 • idea stosowania ksiąg rachunkowych oraz wykorzystanie ich poszczególnych części składowych, zasady oraz miejsce ich prowadzenia, podmioty zobowiązane do zastosowania ksiąg rachunkowych;
 • wymagana treść, cechy, rodzaje oraz zasady przechowywania dowodu księgowego jako podstawy zapisu w księdze rachunkowej;
 • terminy składania wymaganych dokumentów w instytucjach publicznych (US, ZUS) – deklaracje rozliczeniowe dla ZUS, deklaracje VAT, itp.

 

Dzień 2- AKTYWA TRWAŁE JAKO SKŁADNIK MAJĄTKU JEDNOSTKI
Kategoria środka trwałego w rachunkowości

 • definicja prawna środka trwałego oraz jego cechy charakterystyczne;
 • rodzaje i przykłady środków trwałych stosowanych w działalności gospodarczej;
 • ewidencja środków trwałych oraz sposoby wejścia w ich posiadanie;
 • metody wyceny wartości początkowej środka trwałego;
 • pojęcie amortyzacji oraz metody jej stosowania; wartość początkowa a amortyzacja, ujmowanie odpisów amortyzacyjnych w księgach rachunkowych;
 • inwestycje i ich rozliczanie;
 • leasing w praktyce gospodarczej; rodzaje i przykłady stosowania.

 

Wartości niematerialne i prawne

 • pojęcie i przykłady wartości niematerialnych i prawnych;
 • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.

 

Dzień 3- AKTYWA OBROTOWE JAKO SKŁADNIK MAJĄTKU JEDNOSTKI
Majątek obrotowy w rachunkowości

 • definicja majątku obrotowego oraz elementy wchodzące w jego skład;
 • należności krótkoterminowe jako rodzaj aktywów obrotowych;
 • klasyfikacja zapasów, ewidencja obrotu poszczególnymi rodzajami zapasów (z uwzględnieniem podatku VAT),
 • metody wyceny materiałów, towarów, półproduktów i wyrobów gotowych;
 • środki pieniężne krajowe i zagraniczne jako element majątku obrotowego, wycena środków wyrażonych w walucie w obcej;
 • wykorzystanie rozliczeń międzyokresowych w rachunkowości z uwzględnieniem poszczególnych ich rodzajów.

 

Dzień 4-ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU I ICH KLASYFIKACJA
Rodzaje środków finansujących majątek przedsiębiorstwa

 • klasyfikacja kapitałów, ich rodzaje oraz minimalna wysokość z uwzględnieniem formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa;
 • istota oraz rodzaje zobowiązań jako składnika pasywów, przesłanki tworzenia rezerw na zobowiązania;
 • ujmowanie kredytów krótko- i długoterminowych jako źródła finansowania majątku w księgach rachunkowych;
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów.

 

Dzień 5- POJĘCIE KOSZTÓW W RACHUNKOWOŚCI
Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

 • definicja kosztów, ewidencja kosztów na kontach wynikowych;
 • ujęcie kosztów w układzie rodzajowym (analiza kont zespołu 4);
 • ujęcie kosztów w układzie kalkulacyjnym (analiza kont zespołu 5).

 

Wynagrodzenia jako przykład kosztu rodzajowego

 • rodzaje umów będących podstawą wypłaty wynagrodzenia oraz podstawowe przywileje i zobowiązania z nich płynące;
 • systemy wypłacania wynagrodzeń;
 • zasady obliczania wynagrodzeń – obliczanie składek ZUS pracownika i pracodawcy oraz zaliczek na poczet PIT;
  ujmowanie elementów składowych wynagrodzenia w księgach rachunkowych.

 

Koszty ujmowane na kontach zespołu 7

 • wartość sprzedanych towarów, materiałów i produktów jako koszty podstawowej działalności operacyjnej;
  pozostałe koszty operacyjne i ich przykłady;
 • koszty finansowe jako koszty dot. działalności finansowej i inwestycyjnej, ich istota oraz przykłady;
 • koszty księgowe a koszty podatkowe w procesie obliczania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

 

Dzień 6 - POJĘCIE PRZYCHODÓW W RACHUNKOWOŚCI
Klasyfikacja i ujmowanie przychodów w księgach rachunkowych

 • definicja prawna przychodu oraz określanie momentu jego powstawania z uwzględnieniem zaliczek i korekt;
 • pojęcie oraz ewidencjonowanie przychodów z podstawowej działalności operacyjnej oraz ich przykłady;
 • pozostałe koszty operacyjne – przykłady oraz ewidencja w księgach rachunkowych;
 • przychody finansowe w praktyce gospodarczej oraz rachunkowej;
 • przychody w rozumieniu prawa podatkowego a ustawa o rachunkowości – różnice oraz ich konsekwencje podatkowe;
 • dotacje jako rodzaj przychodów – ich istota, wykorzystanie oraz rozliczanie.

 

Dzień 7 -BILANS JAKO ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Bilans dokumentem odzwierciedlającym finansową sytuację jednostki

 • idea sporządzania bilansu przedsiębiorstwa, jego cel, układ, cechy; konta bilansowe a bilans;
 • analiza pozycji bilansu na różnym poziomie szczegółowości (z uwzględnieniem rodzajów bilansu zależnych od wielkości jednostki);
 • zasada równowartości aktywów i pasywów (równowaga bilansowa);
 • metody wyceniania składników majątku firmy (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów);
 • inwentaryzacja majątku firmy oraz ujmowanie jej rezultatów w księgach rachunkowych.

 

Dzień 8- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Obliczanie zysku/straty

 • rachunek zysków i strat jako obligatoryjny element sprawozdania finansowego – jego znaczenie w ustalaniu zysku netto (straty) jednostki;
 • wariant porównawczy a wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat;
 • analiza pozycji rachunków zysku i strat według poszczególnych wariantów;
 • proces obliczania wyniku finansowego;
 • przeksięgowania końca roku w zależności od rodzaju działalności, układu kosztów i rodzaju rachunku kosztów.

 

Dzień 9 -SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Istota i konstrukcja sprawozdania finansowego

 • podstawy prawne oraz wymogi formalne sporządzania sprawozdania finansowego;
 • obligatoryjne elementy sprawozdania finansowego;
 • informacja dodatkowa jako istotne źródło danych dot. sytuacji jednostki;
 • rachunek przepływów pieniężnych – metody sporządzania, rodzaje przepływów według typu działalności je generujących;
 • terminy sporządzania, zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych;
 • uproszczone sprawozdanie finansowe (dla mikroprzedsiębiorstw) oraz e-sprawozdanie;
 • znaczenie sprawozdania finansowego w analizie finansowej i sprawozdawczości.

 

Dzień 10- ANALIZA FINANSOWA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA FIRMĄ
Pojęcie i wybrane instrumenty analizy finansowej

 • przedmiot analizy finansowej i jej zakres w badaniu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
 • znaczenie analizy finansowej dla podmiotów z otoczenia przedsiębiorstwa;
 • badanie źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz analiza struktury kapitałowo-majątkowej;
 • wykorzystanie analizy poziomej i analizy pionowej w badaniu kondycji finansowej jednostki.

 

Analiza wskaźnikowa

 • obliczanie i interpretacja wskaźników płynności;
 • obliczanie i interpretacja wskaźników rentowności;
 • obliczanie i interpretacja wskaźników aktywności finansowej;
 • obliczanie i interpretacja wskaźników zadłużenia.

 

MODUŁ II PODATKI POŚREDNIE :PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Dzień 11 - ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG .

 • ramy prawne systemu podatku VAT w Polsce;
 • zakres opodatkowania VAT;
 • moment powstania obowiązku podatkowego;
 • podstawa opodatkowania;
 • odwrotne obciążenie – szczególna zasada rozliczania podatku należnego;
 • dokumentowanie sprzedaży – faktury;
 • kasy rejestrujące - „kasy fiskalne”.

 

MODUŁ II PODATKI POŚREDNIE :PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Dzień 12 - WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA ORAZ ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE WYSTĘPUJĄCE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY PO WPROWADZENIU ZMIAN Z ZAKRESU OBLIGATORYJNEGO STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI. PRAWO SKORYGOWANIA PODATKU NALEŻNEGO I OBOWIĄZEK KOREKTY PODATKU NALICZONEGO - ULGA NA ZŁE DŁUGI. 

 • stawki podatku VAT;
 • zwolnienia przedmiotowe z VAT;
 • solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy;
 • ulga na złe długi w podatku VAT.

 

MODUŁ II PODATKI POŚREDNIE :PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Dzień 13 - ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO. SANKCJA VAT. – AKTUALNE PRZEPISY, INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO. RYZYKA ZWIĄZANE Z ZAKWESTIONOWANIEM PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO.

 • zasady odliczania podatku naliczonego;
 • korekta podatku naliczonego - roczna, pięcioletnia , dziesięcioletnia;
 • zasady odliczania podatku naliczonego w przypadku wydatków związanych z samochodami;
 • modyfikacja zasad odliczenia podatku VAT naliczonego przy WNT oraz odwrotnym obciążeniu w transakcjach zagranicznych;
 • odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi;
 • termin odliczenia podatku naliczonego – zasada ogólna;
 • wyjątki od zasady ogólnej w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego;
 • wyłączenia z prawa do odliczenia – art. 88 ustawy o VAT;
 • ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy, zasada zachowania należytej staranności;
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – sankcja.

 

MODUŁ II PODATKI POŚREDNIE :PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Dzień 14 - TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE, OBRÓT TOWAROWY POZAWSPÓLNOTOWY

 • aktualna problematyka: praktyczne przykłady, kazusy;
 • interpretacje podatkowe KAS;
 • orzecznictwo Sądów administracyjnych;
 • orzecznictwo ETS/TSUE.

Podstawowe pojęcia i  regulacje prawne krajowe i unijne dotyczące rozliczania transakcji międzynarodowych:

 • podatnik VAT, podatnik podatku od wartości dodanej, podatnik podatku o podobnym charakterze;
 • określenie miejsca dostawy towarów; - jak właściwie ustalić miejsce opodatkowania dostaw towarów;
 • określenie miejsca świadczenia usług – podstawowa zasada ; - regulacje krajowe art. 28a – 28o a orzecznictwo TSUE;
 • miejsce świadczenia oraz miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami;
 • inne usługi, dla których miejsce świadczenia usługi określane jest w sposób szczególny;
 • pojęcie importu usług - warunki jakie muszą być spełnione, by zachodził import usług.
 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;

III. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

 

MODUŁ II PODATKI POŚREDNIE :PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Dzień 15 - TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE, OBRÓT TOWAROWY POZAWSPÓLNOTOWY

 1. Transakcje łańcuchowe i trójstronne;
 2. Obrót towarowy poza wspólnotowy;
 • eksport towarów;
 • import towarów.

 

MODUŁ II PODATKI POŚREDNIE :PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Dzień 16 - OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE Z ZAKRESU PODATKU VAT, JPK_VAT, OBOWIĄZKI    REJESTRACYJNE. PODATEK VAT A INNE PODATKI. OBOWIĄZKI ROCZNE ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

 • zastąpienie deklaracji rozszerzonymi plikami JPK_VAT – zmiany od 1 kwietnia 2020 r.;
 • obowiązki podatnika w zakresie rejestracji dla potrzeb rozliczania podatku VAT;
 • obowiązki roczne związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług;
 • powiązania VAT z innymi podatkami;
 • kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa – różnice;
 • mechanizmu podzielonej płatności (splitpayment);
 • biała lista - elektroniczny wykaz podatników VAT;

 

 1. Mechanizmu podzielonej płatności (splitpayment) od 1 listopada 2019 r.;
 2. Nowy elektroniczny wykaz podatników VAT od 1 września 2019 r.:

III. Nowa matryca stawek VAT;

 1. Kasy online - nowe regulacje;
 2. Od 1 września 2019 r. na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wchodzą w życie istotne zmiany w rozliczaniu podatku VAT. (Dz.U.2019.1520).

 

MODUŁ III – CIT, PIT, PODATEK U ŹRÓDŁA

Dzień 17 - CIT – PRZYCHODY PODATKOWE I SPOSÓB ICH ROZLICZANIA, KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW, USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA – ZEZNANIE ROCZNE

 • podmiot opodatkowania;
 • przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów;
 • podmioty powiązane;
 • przychody z udziałach w zyskach kapitałowych (art. 7 ustawy o CIT);
 • koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne, moment potrącenia kosztu w czasie;
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne;
 • straty jako koszt uzyskania przychodu;
 • podstawa opodatkowania i wysokość podatku;

 

MODUŁ III – CIT, PIT, PODATEK U ŹRÓDŁA

Dzień 18 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • podmiot i przedmiot opodatkowania;
 • źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej;
 • zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • koszty uzyskania przychodów;
 • szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania;
 • dochód a podstawa obliczenia podatku;
 • zaliczki i roczne rozliczenie podatku.

 

MODUŁ III – CIT, PIT, PODATEK U ŹRÓDŁA

Dzień 19 - ZRYCZAŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA.  KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW PODATKOWYCH. ZAKŁAD PRACY JAKO PŁATNIK PODATKÓW DOCHODOWYCH. PODATEK U ŹRÓDŁA.

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • karta podatkowa;
 • wybrane koszty nie stanowiące kosztów podatkowych (art. 16 ustawy o CIT);
 • koszty używanych samochodów osobowych od 1 stycznia 2019r.;
 • podatek VAT jako koszt podatkowy;
 • zakład pracy jako płatnik podatków dochodowych;
 • podatek u źródła – ogólne zasady związane z poborem podatku u źródła;
 • podatek u źródła od umów z tytułu działalności wykonywanej osobiście;
 • opodatkowanie oraz zwolnienie z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych;
 • dywidendy w ustawach o podatku dochodowym oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • usługi niematerialne a podatek u źródła.

 

PODSUMOWANIE  MODUŁ I,II oraz III

Dzień 20 - USYSTEMATYZOWANIE WIEDZY

 • konsultacje indywidulane;
 • egzamin

Szkolenia prowadzi zespół ekspertów specjalizujący się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatkach majątkowych zajmujący się kompleksowym doradztwem podatkowym, optymalizacją podatkową jak również zespół ekspertów specjalizujący się w dziedzinie rachunkowości, rozliczania dotacji, rozliczeń z ZUS i US.

Rzeszów, Gdańsk

Opiekun szkolenia: Aleksandra Słupek
Telefon kontaktowy bezpośredni: 795 114 089
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: aj@on-eco.pl

 • bezpłatna konsultacja do 7 dni po zakończeniu szkolenia;
 • materiały szkoleniowe;
 • podręcznik;
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
 • egzamin na zakończenie kursu.

Usługę szkoleniową można dofinansować w ramach:

Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS:

 • 100 % dotacji kosztów szkolenia dla pracodawców i pracowników mikroprzedsiębiorstw;
 • 80 % dotacji kosztów szkolenia dla pracodawców i pracowników MŚP.

 

Bazy Usług Rozwojowych:
Dofinasowanie od 60 % do 90 % w zależności od rejonu i operatora dla osób pracujących oraz bezrobotnych;
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9681

Bon szkoleniowy:
100 % dotacji tylko i wyłącznie dla osób bezrobotnych.

Rozwój działalności/startup:
100 % dotacji dla osób zainteresowanych otworzeniem działalności.

Szczegółów dotyczących możliwości dofinasowania szkolenia udziela:
Opiekun szkolenia: Aleksandra Słupek
Telefon kontaktowy bezpośredni : 795 114 089
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: aj@on-eco.pl

  Nazwa szkolenia: Kompleksowe szkolenie z zakresu rachunkowości podatków pośrednich – podatek od towarów i usług oraz podatków dochodowych.