Szkolenia RACHUNKOWOŚĆ/KSIĘGOWOŚĆ

Strona Główna / Szkolenia RACHUNKOWOŚĆ/KSIĘGOWOŚĆ

Szkolenia RACHUNKOWOŚĆ/KSIĘGOWOŚĆ

Kurs adresowany jest dla pracowników działów finansowych i księgowości przedsiębiorstw
i instytucji, a także osób prowadzących biura rachunkowe i ich pracowników jak również
przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek działalność gospodarczą.

MODUŁ I RACHUNKOWOŚĆ

Dzień 1 - PODMIOT, PRZEDMIOT ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pojęcie rachunkowości

 • definicja rachunkowości jako systemu ewidencji gospodarczej i podstawy prawne jej funkcjonowania;
 • przedmiot i zakres rachunkowości oraz podmioty ją stosujące;
 • podstawowe kategorie w rachunkowości, jej główne cele oraz odmiany;
 • zasady rządzące rachunkowością.

 

Stosowanie rachunkowości w praktyce gospodarczej

 • pojęcie konta księgowego jako narzędzia bieżącej ewidencji, jego stałe elementy, czynności związane z jego funkcjonowaniem, rodzaje sald oraz kryteria klasyfikacji kont według rodzajów (bilansowe/wynikowe; syntetyczne/analityczne);
 • idea stosowania ksiąg rachunkowych oraz wykorzystanie ich poszczególnych części składowych, zasady oraz miejsce ich prowadzenia, podmioty zobowiązane do zastosowania ksiąg rachunkowych;
 • wymagana treść, cechy, rodzaje oraz zasady przechowywania dowodu księgowego jako podstawy zapisu w księdze rachunkowej;
 • terminy składania wymaganych dokumentów w instytucjach publicznych (US, ZUS) – deklaracje rozliczeniowe dla ZUS, deklaracje VAT, itp.

 

Dzień 2- AKTYWA TRWAŁE JAKO SKŁADNIK MAJĄTKU JEDNOSTKI
Kategoria środka trwałego w rachunkowości

 • definicja prawna środka trwałego oraz jego cechy charakterystyczne;
 • rodzaje i przykłady środków trwałych stosowanych w działalności gospodarczej;
 • ewidencja środków trwałych oraz sposoby wejścia w ich posiadanie;
 • metody wyceny wartości początkowej środka trwałego;
 • pojęcie amortyzacji oraz metody jej stosowania; wartość początkowa a amortyzacja, ujmowanie odpisów amortyzacyjnych w księgach rachunkowych;
 • inwestycje i ich rozliczanie;
 • leasing w praktyce gospodarczej; rodzaje i przykłady stosowania.

 

Wartości niematerialne i prawne

 • pojęcie i przykłady wartości niematerialnych i prawnych;
 • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.

 

Dzień 3- AKTYWA OBROTOWE JAKO SKŁADNIK MAJĄTKU JEDNOSTKI
Majątek obrotowy w rachunkowości

 • definicja majątku obrotowego oraz elementy wchodzące w jego skład;
 • należności krótkoterminowe jako rodzaj aktywów obrotowych;
 • klasyfikacja zapasów, ewidencja obrotu poszczególnymi rodzajami zapasów (z uwzględnieniem podatku VAT),
 • metody wyceny materiałów, towarów, półproduktów i wyrobów gotowych;
 • środki pieniężne krajowe i zagraniczne jako element majątku obrotowego, wycena środków wyrażonych w walucie w obcej;
 • wykorzystanie rozliczeń międzyokresowych w rachunkowości z uwzględnieniem poszczególnych ich rodzajów.

 

Dzień 4-ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU I ICH KLASYFIKACJA
Rodzaje środków finansujących majątek przedsiębiorstwa

 • klasyfikacja kapitałów, ich rodzaje oraz minimalna wysokość z uwzględnieniem formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa;
 • istota oraz rodzaje zobowiązań jako składnika pasywów, przesłanki tworzenia rezerw na zobowiązania;
 • ujmowanie kredytów krótko- i długoterminowych jako źródła finansowania majątku w księgach rachunkowych;
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów.

 

Dzień 5- POJĘCIE KOSZTÓW W RACHUNKOWOŚCI
Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

 • definicja kosztów, ewidencja kosztów na kontach wynikowych;
 • ujęcie kosztów w układzie rodzajowym (analiza kont zespołu 4);
 • ujęcie kosztów w układzie kalkulacyjnym (analiza kont zespołu 5).

 

Wynagrodzenia jako przykład kosztu rodzajowego

 • rodzaje umów będących podstawą wypłaty wynagrodzenia oraz podstawowe przywileje i zobowiązania z nich płynące;
 • systemy wypłacania wynagrodzeń;
 • zasady obliczania wynagrodzeń – obliczanie składek ZUS pracownika i pracodawcy oraz zaliczek na poczet PIT;
  ujmowanie elementów składowych wynagrodzenia w księgach rachunkowych.

 

Koszty ujmowane na kontach zespołu 7

 • wartość sprzedanych towarów, materiałów i produktów jako koszty podstawowej działalności operacyjnej;
  pozostałe koszty operacyjne i ich przykłady;
 • koszty finansowe jako koszty dot. działalności finansowej i inwestycyjnej, ich istota oraz przykłady;
 • koszty księgowe a koszty podatkowe w procesie obliczania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

 

Dzień 6 - POJĘCIE PRZYCHODÓW W RACHUNKOWOŚCI
Klasyfikacja i ujmowanie przychodów w księgach rachunkowych

 • definicja prawna przychodu oraz określanie momentu jego powstawania z uwzględnieniem zaliczek i korekt;
 • pojęcie oraz ewidencjonowanie przychodów z podstawowej działalności operacyjnej oraz ich przykłady;
 • pozostałe koszty operacyjne – przykłady oraz ewidencja w księgach rachunkowych;
 • przychody finansowe w praktyce gospodarczej oraz rachunkowej;
 • przychody w rozumieniu prawa podatkowego a ustawa o rachunkowości – różnice oraz ich konsekwencje podatkowe;
 • dotacje jako rodzaj przychodów – ich istota, wykorzystanie oraz rozliczanie.

 

Dzień 7 -BILANS JAKO ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Bilans dokumentem odzwierciedlającym finansową sytuację jednostki

 • idea sporządzania bilansu przedsiębiorstwa, jego cel, układ, cechy; konta bilansowe a bilans;
 • analiza pozycji bilansu na różnym poziomie szczegółowości (z uwzględnieniem rodzajów bilansu zależnych od wielkości jednostki);
 • zasada równowartości aktywów i pasywów (równowaga bilansowa);
 • metody wyceniania składników majątku firmy (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów);
 • inwentaryzacja majątku firmy oraz ujmowanie jej rezultatów w księgach rachunkowych.

 

Dzień 8- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Obliczanie zysku/straty

 • rachunek zysków i strat jako obligatoryjny element sprawozdania finansowego – jego znaczenie w ustalaniu zysku netto (straty) jednostki;
 • wariant porównawczy a wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat;
 • analiza pozycji rachunków zysku i strat według poszczególnych wariantów;
 • proces obliczania wyniku finansowego;
 • przeksięgowania końca roku w zależności od rodzaju działalności, układu kosztów i rodzaju rachunku kosztów.

 

Dzień 9 -SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Istota i konstrukcja sprawozdania finansowego

 • podstawy prawne oraz wymogi formalne sporządzania sprawozdania finansowego;
 • obligatoryjne elementy sprawozdania finansowego;
 • informacja dodatkowa jako istotne źródło danych dot. sytuacji jednostki;
 • rachunek przepływów pieniężnych – metody sporządzania, rodzaje przepływów według typu działalności je generujących;
 • terminy sporządzania, zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych;
 • uproszczone sprawozdanie finansowe (dla mikroprzedsiębiorstw) oraz e-sprawozdanie;
 • znaczenie sprawozdania finansowego w analizie finansowej i sprawozdawczości.

 

Dzień 10- ANALIZA FINANSOWA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA FIRMĄ
Pojęcie i wybrane instrumenty analizy finansowej

 • przedmiot analizy finansowej i jej zakres w badaniu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
 • znaczenie analizy finansowej dla podmiotów z otoczenia przedsiębiorstwa;
 • badanie źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz analiza struktury kapitałowo-majątkowej;
 • wykorzystanie analizy poziomej i analizy pionowej w badaniu kondycji finansowej jednostki.

 

Analiza wskaźnikowa

 • obliczanie i interpretacja wskaźników płynności;
 • obliczanie i interpretacja wskaźników rentowności;
 • obliczanie i interpretacja wskaźników aktywności finansowej;
 • obliczanie i interpretacja wskaźników zadłużenia.

Szkolenia prowadzi zespół ekspertów specjalizujący się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatkach majątkowych zajmujący się kompleksowym doradztwem podatkowym, optymalizacją podatkową jak również zespół ekspertów specjalizujący się w dziedzinie rachunkowości, rozliczania dotacji, rozliczeń z ZUS i US.

Rzeszów, Gdańsk

Opiekun szkolenia: Aleksandra Słupek
Telefon kontaktowy bezpośredni: 795 114 089
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: aj@on-eco.pl

 • bezpłatna konsultacja do 7 dni po zakończeniu szkolenia;
 • materiały szkoleniowe;
 • podręcznik;
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
 • egzamin na zakończenie kursu.

Usługę szkoleniową można dofinansować w ramach:

Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS:

 • 100 % dotacji kosztów szkolenia dla pracodawców i pracowników mikroprzedsiębiorstw;
 • 80 % dotacji kosztów szkolenia dla pracodawców i pracowników MŚP.

 

Bazy Usług Rozwojowych:
Dofinasowanie od 60 % do 90 % w zależności od rejonu i operatora dla osób pracujących oraz bezrobotnych;
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9681

Bon szkoleniowy:
100 % dotacji tylko i wyłącznie dla osób bezrobotnych.

Rozwój działalności/startup:
100 % dotacji dla osób zainteresowanych otworzeniem działalności.

Szczegółów dotyczących możliwości dofinasowania szkolenia udziela:
Opiekun szkolenia: Aleksandra Słupek
Telefon kontaktowy bezpośredni : 795 114 089
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: aj@on-eco.pl

Nazwa szkolenia: Kompleksowe szkolenie z zakresu rachunkowości podatków pośrednich – podatek od towarów i usług oraz podatków dochodowych.