Szkolenie Obsługa Drona VLOS i BVLOS

Strona Główna / Szkolenie Obsługa Drona VLOS i BVLOS

Szkolenie Obsługa Drona VLOS i BVLOS

Ocena szkolenia: 4.8/5

Na podstawie niezależnej opinii klientów BUR

Kurs adresowany jest do przedstawicieli branży elektrycznej, fotowoltaicznej oraz branży ciepłowniczej, a w szczególności osób podmiotowo zorganizowanych w formie firm jednoosobowych lub spółek, których podstawowym obszarem działania jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności instalatorskiej, a w szczególności:

 

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności obsługi urządzeń bezzałogowych typu dron w celu dokonywania pomiarów oraz  zdjęć za pomocą  kamery termowizyjnej, zakończonego  egzaminem praktycznym i wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego  przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Szkolenie prowadzone jest w formie  wykładów i zajęć praktycznych na symulatorach oraz zajęć praktycznych w terenie. Jako organizator zapewniamy uczestnikom sprzęt do zajęć praktycznych. Ponadto celem szkolenia jest także przybliżenie uczestnikom wymagań prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności obsługiwanych klientów indywidualnych zgodnie z wymaganiami  obowiązującym od 2018 r. ogólnym rozporządzeniem RODO. Metodyka prowadzenia zająć ma charakter wykładu seminaryjnego z elementami otwartej dyskusji uczestników na tematy ściśle związane z praktycznymi aspektami działania firm w obszarze obsługi klientów indywidualnych.  Na kursie zostanie zaprezentowana pełna ścieżka postępowania w zakresie wdrożenia RODO dla wszystkich etapów działalności firmy ze szczególnym naciskiem na poprawność opracowania prawnie wymaganych dokumentów oraz omówieniem zagrożeń i zaniechań, których powstanie stanowi podstawę roszczeń odszkodowawczych.

MODUŁ I 

DZIEŃ  1 - OPERATOR STATKU BEZZAŁOGOWEGO

 1. Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przestrzeni powietrznej:

Przepisy i administracja lotnicza:

 • ogólneomówienieroli ULC, PAŻP, PKBWL, EASA i ICAO;
 • ogólneomówienieustawyPrawo lotnicze;
 • badaniewypadkówiincydentówlotniczych.

 

Loty bezzałogowe w polskiej przestrzeni powietrznej:

 • ogólne omówienie następujących artykułów ustawy Prawo lotnicze i wydanych na ich podstawie przepisów w zakresie BSP;
 • klasyfikacja porównawcza krajowej imiędzynarodowejprzestrzenipowietrznej.

 

Licencjonowanie personelu lotniczego:

 • omówienie przepisów z zakresulicencjonowaniapersonelulotniczego;
 • omówienie zasad uzyskiwania świadectwa kwalifikacji UAVO, (uprawnień

podstawowych i dodatkowych, okresów ważności, zasady przedłużania oraz

uzyskiwania kolejnych uprawnień);

 • 100 ustawy Prawo lotnicze (cofnięcie lub zawieszenie świadectwa kwalifikacji);
 • badania lotniczo-lekarskie, rodzaj wymaganych badań i okres ich ważności (jeżeli są wymagane).

 

Skutki naruszenia przepisów lotniczych:

 • omówienieustawyPrawolotnicze w zakresieprzepisówkarnychorazprzepisówdotyczących zapobiegania bezprawnemu wykorzystaniu BSP.

 

 1. II. Podstawy meteorologii lotniczej:
 2. Ocena warunków meteorologicznych na podstawie publikowanych informacji meteorologicznych.
 3. Ocena zgodności aktualnych warunków atmosferycznych z warunkami eksploatacji bezzałogowego statku powietrznego.
 4. Ocena i wpływ niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na wykonanie lotu bezzałogowego.
 5. Ćwiczenia w formie analizy przypadków.

 

III. Czynnik ludzki w lotnictwie:

 1. Główne przyczyny błędów w obsłudze, związane z czynnikiem ludzkim w lotnictwie.
 2. Wpływ chorób, leków, alkoholu, środków psychoaktywnych oraz innych czynników zewnętrznych na operatora wykonującego loty.

 

 

MODUŁ I 

DZIEŃ 2 - OPERATOR STATKU BEZZAŁOGOWEGO

 1. Zasady wykonywania lotów:
 • omówienie załącznika 6 i 6a rozporządzenia w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczącychużywaniatychstatków;
 • służby iorganyruchulotniczego;
 • strukturaprzestrzenipowietrznej;
 • uzyskiwanie informacji o strukturach przestrzeni powietrznejoraz ich aktywności;
 • planowanielotów;
 • U-SPACE (ogólna charakterystykaizałożeniafunkcjonowania).

 

 1. Bezpieczeństwo wykonywania lotów:
 • zagrożenia dla innych statków powietrznych, ludzi i mienia podczas używania BSP;
 • bezpieczna odległość;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom, którą mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu;
 • błędy operatora izawodnośćsprzętulotniczego;
 • zasada działania i obsługa systemów awaryjnych oraz uwzględnienie ich w planowaniu lotów;
 • procedury wykonywane w sytuacjach awaryjnych.

 

III. Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego:

 1. Ogólne informacje o różnych kategoriach BSP (A, H, AS, MR):
 • zasady działania;
 • zasady sterowania;
 • ograniczenia występujące w różnychkategoriach BSP.

 

 1. Urządzenia i systemy stosowane w BSP:
 • układy napędowe;
 • powierzchnie nośne i sterowe (jeżeli występują);
 • źródła zasilania;
 • bezpieczna eksploatacja akumulatorów i ładowarek;
 • budowa i funkcje aparatury do zdalnego sterowania;
 • kamera w lotach VLOS i FPV;
 • elementy toru radiowego i propagacja fal radiowych;
 • urządzenia elektroniczne oraz ich podatność na czynniki zewnętrzne;
 • komputery pokładowe, systemy pozycjonowania i autopiloty z systememnawigacjisatelitarnej.

 

 1. Naziemna stacja kontroli lotu.
 2. Szczegółowe informacje odnośnie kategorii BSP, na którym prowadzone będzie szkolenie.

 

 

MODUŁ I 

DZIEŃ  3- OPERATOR STATKU BEZZAŁOGOWEGO

 1. Ćwiczenia na symulatorach:
 • wykonywanie przy użyciu symulatora procedur pilotażowych, normalnych w zasięgu wzroku operatora;
 • wykonywanie przy użyciu symulatora procedur pilotażowych mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych w zasięgu wzroku operatora.
 1. Ćwiczenia naziemne:
  • przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego;
  • obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu.

 

  III. Egzamin teoretyczny wewnętrzny

Uwaga: praktyczna część szkolenia w terenie ustalana jest indywidulanie i prowadzona w formule trener – kursant.

 

MODUŁ II

DZIEŃ 4 - OBSŁUGA KAMERY TERMOWIZYJNEJ

 1. Budowa i zastosowanie kamer termograficznych;
 2. Przykładowe zastosowania termowizji;
 3. Przegląd instalacji elektrycznej w budynkach;
 4. Wykrywanie miejsc awarii instalacji wodnych;
 5. Termowizja w nauce i technice;
 6. Termowizja w weterynarii;
 7. Termowizja w medycynie;
 8. Termowizja w wojsku;
 9. Podstawowe zasady wykonywania termogramów i ich obróbka;
 10. omówienie aktów prawnych i norm z zakresu termografii.

 

MODUŁ III

DZIEŃ 5 - ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I.Wprowadzenie do wymagań prawnych RODO:

 • definicja danych osobowych i prywatności wg RODO;
 • określenie podmiotowych wymagań prawnych oraz materialny zakres stosowania RODO;
 • zakres przetwarzania danych osobowych klienta;
 • kategorie danych, a zasadność ich przetwarzania w przypadku firmy instalatorskiej OZE;
 • normatywne podejście do bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w oparciu o wytyczne ISO 2700;
 • prawa klienta i obowiązki firmy OZE w zakresie ich wypełnienia;
 • zasada tworzenia zgód, jako podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych klienta;
 • karencyjność danych w procesie przetwarzania – aspekt prawny;
 • modelowy zestaw dokumentów RODO w firmie - omówienie szczegółowe efektywnego wdrożenia branżowego.

 

MODUŁ III

DZIEŃ 6 - ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I.Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO:

 • przetwarzanie danych osobowych klienta w zakresie wieloletniej obsługi serwisowej;
 • prawne aspekty przetwarzania danych na etapie wczesnego przygotowania oferty, projektowania instalacji, jej wdrożenia i przekazania do eksploatacji klienta;
 • zasady doboru rozwiązań organizacyjnych i rodzajów zabezpieczeń dla procesów przetwarzania danych osobowych spełniających RODO;
 • omówienie dobrych praktyk przetwarzania danych osobowych klienta z wykorzystaniem oprogramowania do obsługi procesów ofertowych i projektów instalacji PV – na przykładzie programów branżowych PVSOL oraz EASY SOLAR;
 • prawne aspekty przetwarzania danych osobowych z użyciem narzędzi nowych technologii – na przykładzie użycia dronów i serwisów satelitarnych;
 • omówienie błędów postępowania firm w zakresie obsługi procesów marketingu, sprzedaży i dostaw rozwiązań OZE oraz projektowania  i instalacji stanowiących podstawę roszczeń odszkodowawczych za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony prywatności klienta;
 • utrwalenie wiedzy z użyciem testu kompetencyjnego oraz panel dyskusyjny z udziałem uczestników kursu.

Szkolenia prowadzą specjaliści w dziedzinie BSP i OZE - praktycy i dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Rzeszów, Gdańsk, Płock

Opiekun szkolenia: Marcin Stanoch
Telefon kontaktowy bezpośredni: 668 606 664
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail:ue@on-eco.pl

 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
 • egzamin na zakończenie kursu;
 • uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego z Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 • bezpłatna konsultacja do 7 dni po zakończeniu szkolenia;
 • materiały szkoleniowe;
 • podręcznik.

Usługę szkoleniową można dofinansować w ramach:

Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS:

 • 100 % dotacji kosztów szkolenia dla pracodawców i pracowników mikroprzedsiębiorstw;
 • 80 % dotacji kosztów szkolenia dla pracodawców i pracowników MŚP.


Bazy Usług Rozwojowych:

Dofinasowanie od 60 % do 90 % w zależności od rejonu i operatora dla osób pracujących oraz bezrobotnych;
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9681

Bon szkoleniowy:
100 % dotacji tylko i wyłącznie dla osób bezrobotnych.

Rozwój działalności/startup:
100 % dotacji dla osób zainteresowanych otworzeniem działalności.

Szczegółów dotyczących możliwości dofinasowania szkolenia udziela:
Opiekun szkolenia: Aleksandra Słupek
Telefon kontaktowy bezpośredni : 795 114 089
Telefon kontaktowy: 17 862 30 98
E-mail: aj@on-eco.pl

  Nazwa szkolenia: Szkolenie Obsługa Drona VLOS i BVLOS